Javno naročanje

Javna naročila predstavljajo zakonsko predpisan postopek nabave blaga, storitev in gradenj s strani subjektov javnega naročanja (javnih naročnikov), ki slednjim določa pravila, omejitve in vsebino naročila. Postopek oddaje javnega naročila urejata "Zakon o javnem naročanju", ter "Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem in transportnem področu in področju poštnih storitev". Pravno varstvo je pri oddaji javnih naročil urejeno v "Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja", ki predvideva pravno varstvo v predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo in v sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem. V postopku izvedbe javnega naročila sodelujemo z naročniki ali ponudniki v fazi priprave javnega naročila, oddaje javnega naročila ter v fazi, ki sledi odločitvi naročnika o izbri ponudnika.