Javno naročanje in JZP

Družba Eudace nudi storitve priprave javnih razpisov v postopkih javnega naročanja, javno-zasebnih partnerstev in upravljanja s stvarnim premoženjem občine, predvsem na področju telekomunikacij.

Javno naročanje
Javna naročila predstavljajo zakonsko predpisan postopek nabave blaga, storitev in gradenj s strani subjektov javnega naročanja (javnih naročnikov), ki slednjim določa pravila, omejitve in vsebino naročila. Postopek oddaje javnega naročila urejata "Zakon o javnem naročanju", ter "Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem in transportnem področu in področju poštnih storitev". Pravno varstvo je pri oddaji javnih naročil urejeno v "Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja", ki predvideva pravno varstvo v predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo in v sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem. V postopku izvedbe javnega naročila sodelujemo z naročniki ali ponudniki v fazi priprave javnega naročila, oddaje javnega naročila ter v fazi, ki sledi odločitvi naročnika o izbri ponudnika.  
Javno zasebna partnerstva
Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu (Zakon o javno zasebnem partnerstvu).  
Telekomunikacije in kabelska kanalizacija občine - oddaja stvarnega premoženja
Ali je kabelska kanalizacija, ki jo je zgradila občina zasedena? (telekomunikacije)   Opredelitev problema, ki zadeva telekomunikacije in občino: Občina mora v skladu s 93. členom ZEKOM-1 omogočati operaterjem komunikacijskih omrežij uporabo svojih prostih zmogljivosti, predvsem prazne in delno izkoriščene cevi (kanalizacija), neuporabljena optična vlakna in stebre za obešanje komunikacijskih vodnikov. Občina mora tovrstno infrastrukturo ponujati: Po stroškovno naravnani ceni in Po odprtem in transparentnem izbirnem postopku. Občina lahko z ustreznim pristopom k urejanju vprašanja telekomunikacij doseže, da kabelska kanalizacija, ki jo je zgradila koristi tako interesom občine, zainteresiranim operaterjem in občanom.