Področje financ in računovodstva

Postavitev mehanizmov za obvladovanja tveganj in zagotavljanje kapitalske ustreznosti; Izdelava načrta finančnega prestrukturiranja; Priprava poročil o ukrepih finančnega prestrukturiranja; Priprava finančnih in računovodskih izkazov v postopkih zaradi insolventnosti; Davčni vidiki nastanka insolventnsoti (DDV in DDPO).