Načrt finančnega prestrukturiranja - vsebina

Datum: 15.05.2015

Avtor: Eudace d.o.o.

Kraj objave: Eudace d.o.o.

Načrt finančnega prestrukturiranja je dolžno pripraviti insolventno podjetje pri katerem še niso izpolnjeni pogoji za začetek stečaja. Finančno prestrukturiranje predstavlja ravnanja družbe usmerjena v to, da se odpravi insolventnost. Kriteriji kdaj je podjetje insolventno so podani v 14. členu ZFPPIPP.

Načrt finančnega prestrukturiranja predpostavlja prisilno poravnavo

Načrt finančnega prestrukturiranja mora bi priložen predlogu za začetek postopka prisilne poravnave. Tak predlog lahko poda dolžnik ali osebno odgovorni družbenik. Če pogoji za prisilno poravnavo niso izpolnjeni ali če ta ni izglasovana sledi stečajni postopke. Gotovo pa je načrt finančnega prestrukturiranja oz. njegova vsebina tisti dokument, ki je odločilnega pomena za to ali bo prisilna poravnava izglasovana ali ne. Vsebuje namreč predlog prisilne poravnave, ki je lahko z zmanjšanjem in odložitvijo zapadlosti terjatev. Lahko podana kot kot alternativni predlog prisilne poravnava s pretvorbo terjatev v deleže.

Kaj mora vsebovati načrt finančnega prestrukturiranja

Načrt finančnega prestrukturiranja mora skladno s 145. členu ZFPPIPP vsebovati izrecno določene vsebine in sicer:

  • dejstva in okoliščine, ki utemeljujejo, da je družba insolventna,
  • predlog ali naj bo prisilna poravnava z zmanjšanjem ali odložitvijo terjatev oz. s konverzijo terjatev v deleže,
  • oceno v kakšnem deležu bi bile nezavarovane terjatve plačane in delež v katerem bi bile plačane, če bi bil začet stečajni postopek,
  • pojasnilo glede drugih ukrepov za odpravo insolventnosti skupaj s časovnim načrtom izvedbe teh ukrepov, stroškovno oceno ukrepov in predstavitvijo predvidenih učinkov na odpravo insolventnosti,
  • opis iz katerega izhaja sposobnost dolžnika izpolniti svoje obveznosti v skladu s predlogom prisilne poravnave, ki ga je podal.

Če se predlagana prisilna poravnava nanaša tudi na prestrukturiranje zavarovanih terjatev mora načrt finančnega prestrukturiranja obravnavati tudi te. Zakon v zvezi s tem govori, da mora načrt v takih primerih vsebovati opis tovrstnih terjatev, ki so predmet prestrukturiranja in način na katerega se prestrukturiranje izvede. Za prestrukturiranje zavarovanih terjatev je potrebno soglasje imetnikov teh terjatev.

Načrt finančnega prestrukturiranja pregleda pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij izdela poročilo v katerem poda mnenje ali predvideva načrt finančnega prestrukturiranja take ukrepe, ki bodo omogočili dolžnikovo finančno prestrukturiranje, da bo ta ponovno postal plačilno sposoben. Pomembna vsebina mnenja tudi je, da ugotovi ali bodo s predlaganimi ukrepi dosežni boljši plačilni pogoji kot v primeru stečajnega postopka. Načrt finančnega prestrukturiranja je ustrezen, če pooblaščeni ocenjevalec k njemu poda pritrdilno mnenje, ki vsebuje oceno, da obstaja stopnja verjetnosti, ki presega 50%, da bo izvedba ukrepov, ki jih vsebuje načrt finančnega prestrukturiranja vodila v odpravo insolventnosti, ter da so z izvedbo ukrepov zagotovljeni boljši pogoji plačila terjatev upnikov kot v primeru, če bi bil nad družbo začet stečajni postopek. Mnenje s pridržkom se izda takrat, ko je za uspešnost prisilne poravnave potrebno sodelovanje upnikov, ki imajo svoje terjatve zavarovane.