Otroška pornografija na spletu

Datum: 27.12.2012

Avtor: Mojca Havliček

Kraj objave: Računalniške novice

Otroška pornografija naj bi v zadnjih letih zelo narasla, predvsem na račun interneta in sodobne tehnologije. Zato sta se Evropska unija in Združene države zavezali k temu, da bo internet postal varnejši in boljši kraj za otroke.

NOVO GLOBALNO ZAVEZNIŠTVO PROTI SPOLNI ZLORABI OTROK NA SPLETU

V Londonu sta že novembra podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, in ameriška državna sekretarka za domovinsko varnost podpisali deklaracijo za izvajanje skupne akcije za varnejši internet in prispevanje k mednarodnemu sodelovanju v boju proti spolni zlorabi otrok na spletu. Obe podpisnici se zavezujeta, da bodo še naprej sodelovali z industrijo in drugimi zainteresiranimi stranmi, tako da se bodo lahko starši in otroci informirano in zavestno odločali o aktivnostih na spletu.

Evropska komisija je sporočila, da bo od 5. decembra naprej po vsem svetu združilo moči 48 držav za večje mednarodno sodelovanje v boju proti spolni zlorabi na spletu. Na seji, ki je potekala 5. decembra, naj bi sodelujoče države sprejele politične zaveze za doseganje več ciljev, ki bodo pripomogli k učinkovitejšemu boju proti spolni zlorabi na spletu.

Predvsem naj bo to zavezništvo okrepilo medsebojne vire, da bi se našlo več storilcev in se jim tudi sodilo, da bi se prepoznalo več žrtev spolne zlorabe otrok in se jim zagotovilo pomoč in podporo.

KAJ JE OTROŠKA PORNOGRAFIJA

Otroška pornografija je vsakršna oblika upodobitve ali predstavljanja spolnega izkoriščanja otrok (vključno s slikovnim, pisnim ali z video materialom), ki je osredotočena na otrokovo spolno vedenje ali otrokove spolne organe. Otroška pornografija je po nacionalnih in mednarodnih pravnih aktih kaznivo dejanje v primerih proizvodnje, distribucije, razdeljevanja, ponujanja, nakupa in tudi posedovanja otroške pornografije.

Splet je idealno sredstvo za razpečevanje otroške pornografije, saj njegove lastnosti onemogočajo možnost resnega nadzora. Ponuja veliko količino različnih informacij, ki so težko obvladljive in jih je težko nadzorovati. Splet je veliko bolj globalen, kot ostali mediji, je veliko hitrejši in cenejši. Splet omogoča tudi visoko stopnjo anonimnosti, saj se razpečevalci neprimernih in kaznivih vsebin lahko predstavljajo pod različnimi imeni, dostopajo preko različnih računalnikov in jih je zato zelo težko odkriti.

PROBLEM PREISKOVANJA

Težavah nastane že pri sami definiciji otroške pornografije, ki je različna v različnih država, kulturah in religijah. Ker je to kaznivo dejanje, ki presega meje ene same države ali celo kontinenta, se pojavi problem usklajevanja prava, definicij in drugih pomembnih elementov, ki prispevajo k učinkovitosti preiskovanja. Problem nastane tudi v krajevni pristojnosti policije, saj se strani lahko nahajajo na strežniku v drugi državi, kar pomeni, da je za policiste iz ene države skoraj nemogoče, da uspešno preganjajo osebo v drugi državi.

Velik problem je seveda tudi hiter razvoj tehnologije, s katerim so se razvile vedno nove možnosti in načini izvršitve kaznivih dejanj. Preiskovalci so vedno korak za storilci in morajo odkrivati vedno nove možnosti preiskovanja. Uporabniki in proizvajalci otroške pornografije uporabljajo vedno bolj prefinjene varnostne ukrepe, da bi se izognili razkritju s strani državnih organov. Problem so kompetence in znanje preiskovalcev s področja spleta. Policisti nimajo potrebnih izobraževanj in znanj s področja spleta, ki bi jim pomagala pri odkrivanju in preiskovanju.

ZAKONSKA UREDITEV

Slovenska zakonodaja otroško pornografijo ureja v Kazenskem zakoniku. Kdor osebi, mlajši od petnajst let, proda, prikaže ali z javnim razstavljanjem ali kako drugače omogoči, da so ji dostopni spisi, slike, avdiovizualni ali drugi predmeti pornografske vsebine, ali ji pokaže pornografsko ali drugačno seksualno predstavo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.

Kdor zlorabi mladoletno osebo za izdelavo slik, avdovizualnih ali drugih predmetov pornografske ali drugačne seksualne vsebine, jo uporabi za pornografsko ali drugačno seksualno predstavo ali taki predstavi vedoma prisostvuje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. Enako se kaznuje, kdor proizvede, razširi, proda, uvozi, izvozi ali drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, ali kdor poseduje tako gradivo, ali razkriva identiteto mladoletne osebe v takem gradivu. Če je bilo tako dejanje storjeno v hudodelski združbi za izvrševanje takih kaznivih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Najdeno pornografsko ali drugačno seksualno gradivo se vzame ali njegova uporaba ustrezno onemogoči.

KAKO SE ZAŠČITITI

Del odgovornosti v zvezi z dostopnostjo otroške pornografije na internetu nosijo tudi ponudniki dostopa do interneta. V Sloveniji ponudnik interneta sicer ni dolžan nadzirati svoje internetne vsebine, mora pa ukrepati, v kolikor dobi namig o nezakoniti vsebini.

Zelo pomembno je, da se zavedamo, da se lahko uporabniku, ki si izmenjuje datoteke, lahko zgodi, da na svoj računalnik nevede prenese vsebino z otroško pornografijo. Tudi v takem primeru je uporabnik kazensko odgovoren za posedovanje otroške pornografije. Zato je potrebno vsako datoteko, ki jo prenesemo, čim prej pregledati in v primeru, da odkrijemo nelegalno vsebino, datoteko takoj izbrisati in nezakonito vsebino prijaviti policiji ali državnemu tožilstvu.

Vsak uporabnik spleta lahko prispeva k varnejšemu internetu tako, da nezakonito vsebino v primeru, da je nanjo naletel na spletu, prijavi. V boju proti otroški pornografiji je pomembno tudi informiranje otrok in njihovih staršev . 

 

Mojca Havliček

Svetovalka v podjetju Eudace d.o.o.

 

Viri.:

  1. www.euroalert.net
  2. www.eurunion.org
  3. www.safe.si
  4. Kazenski zakonik (KZ-1; Uradni list RS, št. 55/2008 z vsemi spremembami)