Dejavnosti

Imamo izkušnje iz naslednjih področij:

Energetska dejavnost
Energetika prestavlja ključno dejavnost v sodobnem svetu. Pojmi kot so proizvodnja energije, njena distribucija in učinkovita raba so neizogibni v vsakodnevnem poslovnem besednjaku.  
Farmacija in medicina
Podjetja, ki delujejo v sektorju farmacije in medicine se srečujejo z vse večjimi pričakovanji uporabnikov ter zahtevami regulatorjev, ki določajo osnovne pogoje njihovega delovanja na trgu. Skupni imenovalec obojega je visok nivo storitve za najnižjo možno ceno. Ponudniki storitev, blaga in opreme se morajo temu prilagoditi.
Finančni sektor in zavarovalništvo
Potrebe finančnega sektorja in zavarovalništva so pogojene z visokimi profesionalnimi standardi, ki jih zahtevajo tako nadzorne institucije (zakonodaja) kot tudi uporabniki. Kot svetovalci opažamo in smo pri svojem delu s strankami, ki delujejo v finančnem sektorju in zavarovalništvu še posebej pozorni, ko gre za področje varnosti in zaupnosti podatkov (informacijska varnost), ter razvoj specifičnih kompetenc zaposlenih, ki v drugih dejavnostih niso tako izpostavljene (profesionalen odnos do strank, osebna integriteta, obvladovanje internih procesov,…).  
Gradbeništvo
Sektor gradbeništva doživlja korenite spremembe. Sistem javnega naročanja sili ponudnike v ponudbo »najnižje cene«, gradbeni trg je zamrl. Ponudniki storitev se na takšne izzive odzivajo na način, da svoje strateško pozicioniranje usmerjajo v smer trajnostne gradnje, ter da iščejo rezerve v boljši organiziranosti svojega dela.
IT in telekomunikacije
Informatika kot sektor se v zadnjem obdobju bliskovito razvija in predstavlja nepogrešljiv del vsake aktivnosti. Posledica tega je razvoj pravnega okolja in standardov prilagojenih elektronskemu okolju. Podjetja, ki delujejo v omenjenem sktorju so vse bolj prisiljena k urejenosti, nadzoru in skladnosti svojega delovanja z regulativo in standardi delovanja (primer - varovanje informacij in osebnih podatkov). Pri zagotavljanju slednjega, nastopa strokovna ekipa Eudace z naborom storitev, ki so prilagojene delovanju podjetij v elektronskem okolju.
Javni sektor
V javnem sektorju se opravljajo javne funkcije, uresničujejo javni interesi in zadovoljujejo javne potrebe prek javne uprave, državne uprave, lokalne samouprave ter gospodarskih javnih služb. Komponenta javnosti daje javnemu sektorju moč in avtoriteto, kar terja še večjo pozornost ter postopkovno pravilnost delovanja. Temeljno načelo delovanja javnega sektorja je zagotavljanje dostopa do storitev javnega sektorja vsem deležnikom pod enakimi pogoji.
Mediji in oglaševanje
Medijska in oglaševalska industrija imata moč, ki je s pojavom elektronskih medijev večja kot kadarkoli doslej. Ključnega pomena za kvaliteto delovanja medijev imajo posamezniki, ki soustvarjajo programe in vsebine s katerimi smo soočeni.
Proizvodna dejavnost
Kriza v »zahodnem« svetu je v veliki meri povezana s krizo proizvodne dejavnosti. Tehnološki procesi in obvladovanje kvalitete le teh so še do nedavnega predstavljali monopol, ki je zagotavljal preživetje. Zaradi globalnega prenosa tehnologij, znanj in izkušenj temu ni več tako. Kljub navedenemu pri svojem delu opažamo, da je tudi na področju proizvodne dejavnosti še veliko prostora za izboljšave, optimizacijo in dvig ravni kakovosti proizvodnih procesov.
Transport in Logistika
Transport in logistika predstavljata tipična sektorja, kjer sta optimizacija in stroškovna učinkovitost nuja in kot taka že vgrajena v koncept same dejavnosti. Na drugi strani gre za dejavnost, ki je neobhodno potrebna za delovanje gospodarstva (prevoz blaga) in družbe (prevoz potnikov).
Živilska dejavnost
Živilska dejavnost predstavlja enega od stebrov tradicionalne ekonomije. Spričo povečanja učinkovitosti proizvodnje hrane je preboj in obstoj na omenjenem trgu odvisen od zagotavljanja ustrezne ravni kvalitete proizvoda ter storitve za stranko.